Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Quản trị - Thiết bị

Phòng Quản trị thiết bị
Phòng QTTB được thành lập ngày 28 tháng 3 năm 2008 theo Quyết định 272/QĐ-ĐHLĐXH, gồm 02 bộ phận trực thuộc là Tổ thiết bị và tổ Y tế, vệ sinh môi trường. Năm 2009, Tổ y tế vệ sinh môi trường chuyển về Phòng TC-HC.
Hotline