Phòng Kế toán tài vụ

1. Giới thiệu đơn vị

Phòng Kế toán – Tài vụ tiền thân là tổ Kế toán – Tài vụ, năm 2002 thành lập Phòng Kế toán – Tài vụ.

Phòng nay gồm 5 thành viên, được phân công như sau:

1. ThS Trịnh Quang - Trưởng phòng

2. ThS Nguyễn Thị Định - Kế toán viên

3. CN Đinh Thị Phương - Kế toán viên

4. CN Trịnh Thị Trang - Kế toán viên

5. CN Hoàng Thị Thuý - Thủ quỹ

2. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

- Phòng Kế toán tài vụ là phòng tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của Nhà Trường theo các chế độ quy định của Nhà nước.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.

- Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn quỹ tự tạo hàng năm của Nhà Trường theo quy định của pháp luật về kế toán, theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách nhà nước.

- Đôn đốc thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản học phí cuả sinh viên; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc Cơ sở có thu chi tài chính. Tham mưu cho Ban Giám đốc khơi tăng nguồn thu cho Cơ sở.

- Tham gia với vai trò nòng cốt xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối quỹ tự tạo của Nhà Trường.

- Thực hiện chi trả tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ viên chức; chi trả học bổng, phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của Cơ sở đúng theo qui định hiện hành.

- Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị trực thuộc Cơ sở có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách .

- Theo dõi, phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của Cơ sở.

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo qui định.

- Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà Trường.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả nhân sự, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị được giao; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3. Hội đồng khoa học, giảng viên (cần có hình): Không

4. Lý lịch khoa học của toàn bộ Giảng viên (bao gồm cơ hữu và thỉnh giảng): Không.

5. Chương trình đào tạo

6. Thông báo

7. Tin hoạt động của đơn vị

8. Thông tin chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên

Chi bộ: Kế toán Tài vụ gồm có 03 Đảng viên chính thức

  1. Đ/c Trịnh Quang – Bí thư chi bộ
  2. Đ/c Đinh Thị Phương – Đảng viên
  3. Đ/c Trịnh Thị Trang – Đảng viên

9. Hoạt động của sinh viên

Phòng Kế toán - Tài vụ
Hotline