Nhân sự

Huỳnh Thị Phương Trang

Giảng viên

Huỳnh Thị Phương Trang

Trình độ: Tiến sỹ
Kiều Lê Công Sơn

Phó Trưởng Khoa - Phụ trách Khoa

Kiều Lê Công Sơn

Trình độ: Tiến sĩ
Nguyễn Đình Phong

Phụ trách BM Đường lối cách mạng ĐCSVN

Nguyễn Đình Phong

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Hiền

Giảng viên

Nguyễn Thị Hiền

Trình độ : Tiến sĩ
Nguyễn Ngọc Diệp

Giảng viên

Nguyễn Ngọc Diệp

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Giảng viên

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trình độ : Thạc sĩ
Nguyễn Thị Hương

Giảng viên

Nguyễn Thị Hương

Trình độ : Thạc sĩ
Trần Bá Hiệp

Giảng viên

Trần Bá Hiệp

Trình độ : Thạc sĩ
Hoàng Thị Thu Huyền

Phụ trách BM Nguyên lý cơ bản CN. Mác - Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh

Hoàng Thị Thu Huyền

Trình độ : Thạc sĩ
Khoa Lý luận chính trị
Hotline