Khoa Lý luận chính trị

Khoa Lý luận chính trị

Khoa Lý luận chính trị
Tiền thân là Bộ môn Mác – Lênin được thành lập theo quyết định số 540/ QĐ – LĐTBXH ngày 04/07/2007. Qua quá trình phát triển của trường đến năm 2011, bộ môn Mác – Lênin chuyển thành khoa Lý luận Chính trị theo quyết định số 213/QĐ – ĐHLĐXH ngày 08/03/2011 trực thuộc trường ĐH Lao động – Xã hội CSII.
Hotline