Khoa Bảo hiểm

1. Giới thiệu đơn vị

Khoa Bảo hiểm được thành lập từ năm 2009 thuộc Trường Đại học Lao động-Xã hội (CSII). Hiện tại, Khoa có 02 tổ bộ môn là: Bộ môn Bảo hiểm xã hội và Bộ môn Bảo hiểm thương mại. Khoa Bảo hiểm chuyên đào tạo kiến thức chuyên môn ngành Bảo hiểm và ngành Tài chính – Ngân hàng.

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

- Khoa Bảo hiểm là đơn vị đ­ược phân cấp với chức năng quản lý hành chính về đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với ứng dụng thực tiễn tại các tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm và đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội theo kế hoạch đư­ợc giao.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý sinh viên trong Khoa theo phân cấp của Ban giám đốc.

* Nhiệm vụ

- Quản lý giảng viên, cán bộ, sinh viên thuộc Khoa theo phân cấp của Ban Giám đốc.

- Quản lý chất l­ượng, nội dung, ph­ương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phư­ơng pháp giảng dạy, học tập, quản lý và đánh giá toàn diện công tác đào tạo trong phạm vi Khoa đảm nhận thông qua các bộ môn.

- Tổ chức các phong trào thi đua trong giảng dạy, học tập và các hoạt động khác trong phạm vi Khoa.

- Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị t­ư t­ưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên, tổ chức đào tạo bồi d­ưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ thuộc Khoa.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý sinh viên thuộc Khoa bao gồm: đội ngũ cố vấn học tập, cán sự các lớp... đánh giá nhận xét sinh viên theo học kỳ, năm học, khoá học.

3. Giảng viên

SỐTT

Họ và tên

Chức vụ

01

ThS.(NCS) Trương Anh Tuấn

 

Giảng dạy các môn thuộc:

- Tài chính

- Ngân hàng

- Bảo hiểm xã hội

Phó trưởng khoa, phụ trách khoa

02

ThS. Lã Văn Đoàn

 

Giảng dạy các môn thuộc:

- Tài chính

- Ngân hàng

- Bảo hiểm xã hội

- Quản trị kinh doanh

Giảng viên

03

ThS. Nguyễn Thị Hải Âu

Giảng dạy các môn thuộc:

- Tài chính

- Ngân hàng

- Bảo hiểm thương mại

Giảng viên

04

ThS.Trịnh Thị Liên

 

Giảng dạy các môn thuộc:

- Tài chính

- Ngân hàng

- Bảo hiểm xã hội

Giảng viên

05

ThS. Nông Thị Luyến

 

Giảng dạy các môn thuộc:

- Tài chính

- Ngân hàng

- Bảo hiểm thương mại

Giảng viên

06

ThS. Phạm Thị Tường Vi

 

Giảng dạy các môn thuộc:

- Tài chính

- Ngân hàng

- Bảo hiểm thương mại

Giảng viên

07

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Quý

 

Giảng dạy các môn thuộc:

- Tài chính

- Ngân hàng

- Quản trị rủi ro

Giảng viên

 

4. Hội đồng khoa học khoa

Hội đồng khoa họ khoa Bảo hiểm có chức năng xét duyệt, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa; tư vấn cho trưởng khoa về công tác nghiên cứu khoa học. Hiện nay, Hội đồng có các thành viên như sau:

SỐTT

Họ và tên

Chức vụ

01

ThS.(NCS) Trương Anh Tuấn

Chủ tịch

02

ThS. Trần Dũng Hà

Thành viên

03

ThS. Lã Văn Đoàn

Thư ký

04

ThS. Nguyễn Thị Hải Âu

Thành viên

05

ThS.Trịnh Thị Liên

Thành viên

06

ThS. Nông Thị Luyến

Thành viên

07

ThS. Phạm Thị Tường Vi

Thành viên

5. Mục tiêu và chương trình đào tạo

Khoa Bảo hiểm thực hiện nhiệm vụ đào tạo 02 ngành là: Ngành Bảo hiểm và ngành Tài chính - Ngân hàng.

NGÀNH BẢO HIỂM

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo cử nhân Ngành Bảo hiểm nhằm đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại và chuyên sâu về bảo hiểm; trang bị các kiến thức và kỹ năng nhằm phục vụ cho mục tiêu hoạch định, tổ chức, quản lý các hoạt động của các định chế Tài chính – Bảo hiểm  và hoạch định tài chính cho các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế – xã hội. Sinh viên tốt nghiệp là những người có kiến thức sâu rộng về mặt học thuật lẫn các kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng linh hoạt các yêu cầu của nền kinh tế hội nhập.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Người học ngành Bảo hiểm tại Trường Đại học Lao động – Xã hội có thể đảm trách rất nhiều công việc khác nhau. Các công việc thuộc mảng bảo hiểm thương mại là: chuyên viên định phí; chuyên viên đàm phán và ký hợp đồng bảo hiểm; chuyên viên phân tích, đánh giá rủi ro; chuyên viên giám định và bồi thường bảo hiểm; chuyên viên quản lý danh mục đầu tư bảo hiểm; chuyên viên phát triển sản phẩm bảo hiểm, chuyên viên môi giới và tư vấn bảo hiểm… Mảng tài chính bao gồm các công việc: chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp; chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân; chuyên viên tín dụng; chuyên viên tư vấn đầu tư…Kiến thức về mảng lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội sẽ giúp sinh viên đảm trách được những vị trí việc làm với tư cách là: chuyên viên về lương và chính sách lao động; chuyên viên bảo hiểm xã hội; chuyên viên hành chính, nhân sự…

Với những công việc trên, sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo hiểm, trình độ đại học có thể làm việc tại: các phòng nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các phòng nghiệp vụ của các doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng, tổ chức tài chính; phòng nhân sự, phòng tổ chức ở các doanh nghiệp; các phòng, ban của cơ quản lý nhà nước về lao động, bảo hiểm thuộc ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, Tài chính.

NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Mục tiêu đào tạo

Ngành Tài chính - Ngân hàng trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, phân tích và đầu tư trên thị trường tài chính để có thể đảm nhiệm các công việc đòi hỏi chuyên môn cao tại các định chế tài chính trung gian, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và ngân hàng. Sinh viên được đào tạo nắm vững lý thuyết tài chính ngân hàng cũng như những hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng như: huy động vốn, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, tư vấn tài chính, quản trị rủi ro ngân hàng có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, có tinh thần tự chủ, tư duy sáng tạo và có khả năng học tập suốt đời, nâng cao năng lực bản thân.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có khả năng :

  1.  Làm việc như là chuyên viên, chuyên gia tại Phòng Tài chính, phòng Kế toán tại tất cả các loại hình công ty, doanh nghiệp phi tài chính thuộc mọi thành phần kinh tế và các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Làm việc tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng với vai trò là chuyên gia phân tích và hoạch định tài chính, phân tích đầu tư và môi giới chứng khoán, quản trị và định giá tài sản tài chính, phân tích và thiết lập các chương trình quản trị rủi ro, thiết lập các mô hình tài chính và sản phẩm tài chính phái sinh, tín dụng và đầu tư, kinh doanh ngoại hối, quản lý và kinh doanh vốn và tư vấn tài chính.
Khoa Bảo hiểm
Hotline