Đoàn trường

Đoàn trường

Đoàn Trường Đại học Lao động – Xã hội (CSII) là đoàn cơ sở trực thuộc Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 24 kỳ Đại hội, Đoàn trường đã dần khẳng định được uy tín, vai trò của mình trong việc tạo môi trường rèn luyện, tu dưỡng nhận thức chính trị, lý tưởng cách mạng, nhân cách, đạo đức, lối sống cho các thế hệ thanh niên, góp phần xây dựng lực lượng dự bị tin cậy cho Đảng