Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Nghiên cứu và Hợp tác quốc tế
Tiền thân của Phòng là Phòng Nghiên cứu Khoa học và Đối ngoại, được thành lập từ quyết định sáp nhập Phân viện Khoa học Lao động và Các vấn đề Xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh (thuộc Viện Khoa học Lao động và Các vấn đề Xã hội của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vào Trường Trung học Lao động-Xã hội từ tháng 3/2003. Đến tháng 01/2007, thực hiện theo Quyết định số 1906/QĐ-LĐTBXH ngày 15/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung học LĐ-XH thành Cơ sở II của Trường ĐHLĐXH phòng đổi tên thành P. KH&HTQT.