Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Phòng Khảo thí – ĐBCL Cơ sở II, Trường Đại học Lao động – Xã hội được thành lập vào ngày 01 tháng 8 năm 2009 theo Quyết định số 691/QĐ-ĐHLĐXH của Hiệu trưởng trường Trường Đại học Lao động – Xã hội;