Phòng Quản lý đào tạo

Phòng Quản lý đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo
Tiền thân là Phòng giáo vụ, Phòng Đào tạo thuộc Trường Trung học Lao động tiền lương. Năm 2007, đổi tên thành Ban Đào tạo theo quyết định số 453/QĐ-ĐHLĐXH ngày 07/6/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội. Năm 2008, theo quyết định số 1405/QĐ-ĐHLĐXH ngày 08/12/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội, đổi tên Ban đào tạo và thành lập Phòng Đào tạo.