Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh
Được thành lập từ năm 2007, là một trong những khoa hàng đầu của trường Đại học Lao Động - Xã Hội (CS2), Khoa Quản trị kinh doanh luôn nỗ lực xây dựng một thương hiệu tốt bằng việc đào tạo những lớp sinh viên có năng lực và kinh nghiệm cho xã hội. Đến nay Khoa đã đào tạo hơn 1.000 sinh viên nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Hotline