Khoa Quản lý Nguồn nhân lực

Khoa Quản lý Nguồn nhân lực

Được thành lập vào năm 1976, tiền thân khoa Quản lý Nguồn nhân lực ngày nay là “Ban giáo viên nghiệp vụ” của trường Trung học kinh tế lao động bảo trợ xã hội, sau đó đổi tên thành “ Khoa Lao động - Tiền lương”. Năm 2006, khi trường được nâng cấp thành trường đại học Lao động Xã hội (cơ sở II) thì khoa cũng được đổi tên thành “Khoa Quản lý lao động”, tới năm 2015 khoa đuợc đổi tên thành “Khoa Quản lý Nguồn nhân lực” cho đến nay.
Hotline