Khoa Giáo dục đại cương

Khoa Giáo dục đại cương

Bộ môn Toán - Thống kê
Khoa Giáo dục đại cương được thành lập theo Quyết định số 500/QĐ-LĐTBXH ngày 08/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kiện toàn cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Lao động - Xã hội, trên cơ sở sáp nhập 3 Bộ môn trực thuộc gồm Bộ môn Toán – Thống kê, Bộ môn Tin học và Bộ môn Giáo dục thể chất – Quốc phòng.
Hotline