Nhân sự

Phạm Ngọc Thành

Giám đốc

Phạm Ngọc Thành

Trình độ : Tiến sĩ
Công Hoàng Thuận

Cố vấn cấp cao

Công Hoàng Thuận

Trình độ : Thạc sĩ

 
Nguyễn Văn Đông

Chuyên viên

Nguyễn Văn Đông

Trình độ : Tiến sĩ
Nguyễn Đức Khuyến

Chuyên viên

Nguyễn Đức Khuyến

Trình độ : Cử nhân
Hồ Thị Mỹ Linh

Kế toán viên

Hồ Thị Mỹ Linh

Trình độ : Cử nhân
Nguyễn Thùy Linh

Chuyên viên

Nguyễn Thùy Linh

Trình độ : Cử nhân
Trần Thị Minh Tâm

Kế toán viên

Trần Thị Minh Tâm

Trình độ : Cử nhân
Nguyễn Thị Minh Thùy

Nhân viên

Nguyễn Thị Minh Thùy

Trình độ: Trung cấp
Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Dịch vụ