Phòng Công tác sinh viên

Phòng Công tác sinh viên

Phòng Công tác HSSV
Phòng Công tác Sinh viên tại Cơ sở II được thành lập năm 2002 khi còn là trường Trung cấp Kinh tế Lao động và Bảo trợ Xã hội; Ban đầu, phòng có 03 nhân sự do thầy Khúc Văn Úy làm Trưởng phòng. Từ 2003-2006 lưu lượng Sinh viên liên tục tăng từ gần 1000 lên trên 3000 người học.