Công Đoàn trường

Công Đoàn trường

Công đoàn trường là tổ chức chính trị - xã hội chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy trường; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn trường; giám sát hoạt động của của chính quyền; Tham gia tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và các quy định của Nhà trường.